Obchodné podmienky

Obchodné podmienky využívania internetového portálu www.humienok.sk a jeho reklamačné podmienky

 

Účelom týchto obchodných podmienok je určiť podmienky dodania tovaru prostredníctvom webového sídla www.humienok.sk.

1. Definície základných pojmov

1.1 Portál je webová sídlo www.humienok.sk, vrátane všetkých jeho subdomén. 

1.2 Obchodné podmienky sú tieto Obchodné podmienky využívania internetového portálu www.humienok.sk

1.3 Prevádzkovateľ Portálu je obchodná spoločnosť Humienok, s. r. o., so sídlom Chorvátska 473/42, Slovenský Grob, 900 26, IČO: 54581401, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 160668/B. Pre účely týchto Obchodných podmienok ďalej len ako „Predávajúci“.

1.4 Kupujúci je akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka (ďalej len ako „Spotrebiteľ“) alebo právnická osoba a fyzická osoba v postavení podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj ako „Podnikateľ“ a spolu so Spotrebiteľom ďalej ako „Kupujúci“), ktorý na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Na vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu s Predávajúcim koná v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia sa prednostne použijú ustanovenia článku 10. týchto Obchodných podmienok.

1.5 Objednávkový formulár je formulár v elektronickom obchode na Portáli, prostredníctvom ktorého môže Kupujúci uzatvoriť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu,

1.6 Objednávka je odoslaný Objednávkový formulár, ktorý obsahuje všetky povinné informácie o Kupujúcom, ktoré Kupujúci vyplnil na Portáli a momentom odoslania riadne vyplneného Objednávkového formulára s uvedením všetkých povinných náležitostí sa kliknutím na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom stáva návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy; v opačnom prípade nie je Objednávka pre Predávajúceho záväzná.

1.7 Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

1.8 Zákon o ochrane spotrebiteľa, je zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.9 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.10 Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.11 Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.12 Kúpna zmluva je kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená na diaľku, teda prostredníctvom elektronických prostriedkov – internetu, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje predať Kupujúcemu Tovar na  základe záväznej Objednávky doručenej Predávajúcemu a Kupujúci sa zaväzuje za Tovar zaplatiť stanovenú kúpnu cenu. Kúpna zmluva a spôsob jej uzatvorenia sú bližšie špecifikované v článku 2 týchto Obchodných podmienok.

1.13 Tovar je pre účely týchto Obchodných podmienok tovar umiestený na Portáli v zozname tovarov, ktorý Predávajúci na základe Objednávok bežne dodáva svojim zákazníkom. Tento zoznam tovarov nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých v ňom uvedených tovarov.

1.14 Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorej identifikačné a kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle www.soi.sk.

1.15 Zmluvnými stranami rozumie spoločné označenie Predávajúceho a Kupujúceho.

1.16 Elektronickou správou sa rozumie správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo elektronická správa odoslaná cez sociálne siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ak tieto Obchodné podmienky neustanovujú inak.

1.17 bez zbytočného odkladu sa rozumie vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto Obchodných podmienok ktoroukoľvek Zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti / v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností Zmluvnej strany, najneskôr však do 3 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.

1.18 Potvrdenie objednávky je prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Predávajúcim podľa čl. 2. týchto Obchodných podmienok na základe Objednávky Kupujúceho, pričom Potvrdenie objednávky obsahuje všetky povinné náležitosti akceptácie Objednávky – návrhu na uzatvorenie Zmluvy, najmä:

a) názov a množstvo objednaného Tovaru,

b) obchodné meno a sídlo Predávajúceho a jeho kontaktné údaje,

c) údaje Kupujúceho a jeho kontaktné údaje,

d) celkovú ceni objednaného Tovaru vrátane nákladov na balenie, dodanie a dopravu,

e) platobné a dodacie podmienky,

f) informácie o práve Kupujúceho (Spotrebiteľa) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu (v prípade, ak toto právo Spotrebiteľa v zmysle právnych predpisov vzniká) do 14 dní odo dňa doručenia Tovaru spolu s informáciami o postupe pri uplatňovaní tohto práva, ako aj o tom, že ak Kupujúci využije toto právo, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru sám alebo uvedenie informácie o nemožnosti odstúpenia od Zmluvy.

1.19 Kontaktné údaje Predávajúceho: kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy sú: Humienok, s.r.o., so sídlom Chorvátska 473/42, 900 26 Slovenský Grob, email: info@humienok.sk, tel. č. 0904 155 557.

2. Objednávka Tovaru a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

2.1 V prípade záujmu Kupujúceho o niektorý z Tovarov ponúkaných Predávajúcim v elektronickom obchode vloží Kupujúci ním zvolený Tovar do virtuálneho nákupného košíka a pristúpi k vyplneniu Objednávkového formulára špecifikovaného v bode 1.5. Obchodných podmienok, ktorý obsahuje podstatné náležitosti potrebné k uzatvoreniu Zmluvy.

2.2 K platnému uzatvoreniu Kúpnej zmluvy v elektronickom obchode je Kupujúci povinný vyplniť všetky údaje v Objednávkovom formulári označené ako povinné a vybrať spôsob úhrady kúpnej ceny v zmysle čl. 3 týchto Obchodných podmienok.

2.3 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov vyjadrí Kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami prostredníctvom na to určeného poľa v Objednávkovom formulári. Kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom zadá Kupujúci Objednávku.

2.4 Objednávka, ktorá je doručená Predávajúcemu, sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy s Predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu Kúpnej zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v Objednávkovom formulári ako povinné. Objednávka doručená Elektronickou správou Predávajúcemu sa považuje za záväzný návrh na  uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

2.5 Predávajúci prostredníctvom Elektronickej správy doručí Kupujúcemu Potvrdenie objednávky špecifikovanej v bode 1.18. Obchodných podmienok, ktoré je akceptáciou (prijatím) návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Doručenie Potvrdenia objednávky Predávajúcim podľa predchádzajúcej vety Kupujúcemu sa považuje za moment uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami. Potvrdenie objednávky môže obsahovať predfaktúru s prehľadom objednaného Tovaru. Faktúra slúži Kupujúcemu ako daňový doklad a obsahuje všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

2.6 Po vzniku Kúpnej zmluvy vznikajú Zmluvným stranám práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Kúpnej zmluvy upravené týmito Obchodnými podmienkami, najmä povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a povinnosť Kupujúceho zaplatiť za objednaný Tovar kúpnu cenu (ak, v závislosti od zvoleného druhu platby tak Kupujúci neurobil už pri zadávaní Objednávky).

2.7 V prípade, ak Predávajúci nedoručí Kupujúcemu Potvrdenie objednávky platí, že k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.

2.8 Kupujúci je povinný po doručení Potvrdenia objednávky od Predávajúceho skontrolovať obsah Objednávky. V prípade zistených nezrovnalostí alebo iných chýb v obsahu Potvrdenia objednávky je povinný o tom, bez zbytočného odkladu, upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.19. týchto Obchodných podmienok.

2.9 Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola Kupujúcemu spôsobená (i) nesprávnym vyplnením Objednávkového formulára alebo tým, že (ii) Kupujúci neupozornil Predávajúceho na nesprávnosť údajov uvedených v Potvrdení objednávky. Predávajúci taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje Kupujúceho k Objednávke, Potvrdeniu objednávky alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim Objednávku, Potvrdenie objednávky alebo údaje z Objednávky sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia Predávajúceho.

2.10 Kupujúci je oprávnený zrušiť potvrdenú Objednávku kedykoľvek až do odoslaniu Tovaru Predávajúcim, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.19. týchto Obchodných podmienok.

2.11 V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Obchodných podmienok je Kupujúci povinný v Elektronickej správe uviesť svoje kontaktné údaje, ktoré sú uvedené v Objednávke: číslo objednávky, názov a množstvo objednaného Tovaru. V prípade, ak už prišlo k odoslaniu Tovaru Predávajúcim, nie Kupujúci oprávnený zrušiť Objednávku podľa tohto článku Obchodných podmienok.

2.12 Zrušenie Objednávky podľa tohto článku Obchodných podmienok sa nepovažuje za odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa článku 6. týchto Obchodných podmienok a vzťahujú sa naň len ustanovenia tohto článku Obchodných podmienok.

2.13 Predávajúci má právo zrušiť prijatú Objednávku alebo jej časť pred záväzným Potvrdením objednávky zaslaným Kupujúcemu prostredníctvom Elektronickej správy podľa bodu 2.5. tohto článku Obchodných podmienok v prípade, ak:

2.13.1 sa objednaný Tovar už nedodáva,

2.13.2 sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného Tovaru alebo ak

2.13.3 bol Tovar objednaný na adresu mimo aktuálne dostupných miest pre doručenie – Bratislava a vybrané obce v okolí.

2.14 V prípade, ak Predávajúci využije svoje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť, nezašle Kupujúcemu Potvrdenie objednávky a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedôjde.

2.15 Ak Kúpnu zmluvu uzatvorí Spotrebiteľ, riadi sa táto Kúpna zmluva Občianskym zákonníkom a tiež právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu spotrebiteľa, a ak Kúpnu zmluvu uzatvorí osoba v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadi sa táto zmluva Obchodným zákonníkom.

2.16 Kupujúci odoslaním Objednávky prostredníctvom Portálu záväzne potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky dôkladne prečítal, porozumel im a súhlasí so všetkými záväzkami z nich vyplývajúcich.

2.17 Tieto Obchodné podmienky sa použijú na prípady, kedy je Kupujúcim Podnikateľ iba vtedy a iba v takom rozsahu, aký je ustanovený v čl. 10. týchto Obchodných podmienok.

2.18 Od ustanovení týchto Obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Zmluvných strán.

2.19 Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri Zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Kúpna cena Tovaru a platobné podmienky

3.1 Kúpna cena Tovarov ponúkaných Predávajúcim v elektronickom obchode je uvedená na Portáli v cenníku vždy pri konkrétnom Tovare (ďalej ako „cena“). Cena za každý Tovar uvedená pri každom Tovare v elektronickom obchode je konečná. Celková cena za Tovar sa môže navýšiť o cenu za doručenie Tovaru, čo Predávajúci oznámi Kupujúcemu pri vypĺňaní Objednávkového formulára. Uvedenie cien Tovarov na Portáli sa považuje za platný cenník Predávajúceho.

3.2 Všetky akcie na Tovary uvedené v elektronickom obchode platia do vypredania zásob, ak pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Tovarov uvedené v elektronickom obchode s tým, že nové ceny Tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na Portáli, okrem Tovarov, ktoré si už Kupujúcim objednal, t. j. Tovarov, ktoré boli objednané prostredníctvom Objednávky.

3.4 Kupujúci je povinný si pri vypĺňaní Objednávkového formulára zvoliť jeden z nasledujúcich druhov platby:

3.4.1 platba hotovosťou alebo kartou pri doručení Tovaru.

3.5. V prípade, ak si pri vypĺňaní Objednávkového formulára Kupujúci zvolí ako formu úhrady ceny za Tovar platbu hotovosťou alebo kartou pri doručení Tovaru, je povinný uhradiť cenu za Tovar pri jeho doručení poverenému zamestnancovi alebo inej osobe poverenej Predávajúcim pri doručení Tovaru. V prípade, ak Kupujúci neuhradí cenu za Tovar pri jeho doručení, nie je Predávajúci povinný Tovar Kupujúcemu odovzdať. 

3.6. Ak platbu nebude možné riadne zrealizovať, v závislosti od druhu zvolenej platby v čase zadávania Objednávky, prípadne, ak sa vyskytnú iné problémy so zadávaním platobných údajov alebo realizáciou platby, je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať Predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.19. týchto Obchodných podmienok. Predávajúci je povinný odpovedať na Elektronickú správu alebo telefonický kontakt Kupujúceho v čo najkratšom možnom čase a dohodnúť sa s Kupujúcim na ďalšom primeranom postupe.

3.7. Cena za zvolený Tovar uvedená v elektronickom obchode pri zadávaní Objednávky, navýšená o cenu za dodanie Tovaru, ktorá je uhradená Kupujúcim, predstavuje konečnú cenu za zvolený Tovar. Predávajúci od Kupujúceho nebude požadovať žiadne ďalšie poplatky alebo doplatky.

4. Podmienky dodania a prevzatia Tovaru

4.1. Predávajúci doručí Kupujúcemu Objednaný Tovar v závislosti od jeho dostupnosti uvedenej v elektronickom obchode v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do 14 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy. O predpokladanej dobe doručenia Tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom Elektronickej správy v Potvrdení objednávky. Za splnenie termínu dodania Tovaru sa považuje odovzdanie objednaného Tovaru dopravcovi špecifikovanému v bode 4.3. v termíne uvedenom v Objednávke.

4.2. Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Kupujúceho až v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, je Predávajúci oprávnený požadovať vrátenie Tovaru a Kupujúci je povinný Tovar vrátiť na vlastné náklady Predávajúcemu.

4.3 Omeškanie dodania Tovaru zo strany Predávajúceho nedáva Kupujúcemu právo neprijať dodaný Tovar. Tovar je dodaný prostredníctvom Kupujúcim vybraného dopravcu (ďalej len ako „dopravca“), okamihom doručenia na adresu uvedenú v Objednávke, a to v súlade s bodom 2.4. týchto Obchodných podmienok. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný Tovar skontrolovať. V prípade, ak je obal zásielky s Tovarom poškodený, skontroluje Kupujúci v prítomnosti dopravcu stav zásielky a v prípade, že je Tovar poškodený alebo nekompletný, spíše Kupujúci o tom s dopravcom zásielky listinný zápis a nechá si ho od dopravcu zásielky potvrdiť. Reklamáciu poškodenej zásielky Kupujúci rieši s dopravcom podľa podmienok dotknutého dopravcu. Za vady Tovaru spôsobené dopravcom zásielky je zodpovedný dopravca. Predávajúci zodpovedá za Tovar do okamihu odovzdania Tovaru dopravcovi. Predávajúci neručí za doručovaciu službu dopravcu.

4.4 Kupujúci je povinný po prevzatí Tovaru zásielku skontrolovať, najmä preveriť, či obal, v ktorom je Tovar zabalený nie je poškodený alebo iným spôsobom znehodnotený.

4.5 V prípade, ak Predávajúci dopraví Tovar Kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve, Kupujúci je povinný prevziať Tovar buď osobne, alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala iná osoba, určená Kupujúcim. Pradajca následne označí prebranie tovaru na internetovom portáli, v administrácií. Ak bude potrebné doručovať Tovaru opakovane z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to vrátane poplatku za uskladnenie uvedeného v bode 4.7. tohto článku Obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia Tovaru na adresu uvedenú v Kúpnej zmluve a prevzatý okamihom fyzického prevzatia Tovaru Kupujúcim, resp. jeho splnomocnencom alebo odmietnutím prevzatia Tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.6 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom, kedy ho Predávajúci odovzdá dopravcovi za účelom prepravy do miesta určeného v Kúpnej zmluve.

4.7 V prípade neúspešného doručenia zásielky je Kupujúci povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie vo výške 7,- EUR bez DPH za každý jeden deň uskladnenia.

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán

5.1 Predávajúci sa zaväzuje:

5.1.1 dodať na základe Potvrdenia objednávky Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

5.1.2 zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

5.1.3 odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad, záručný list a pod.),

5.1.4 v prípade vzniku skutočností brániacich Predávajúcemu dodať Tovar riadne a včas, si Predávajúci dohodne s Kupujúcim náhradný termín dodania Tovaru.

5.1.5 zabezpečiť, aby v prípade kúpy Tovaru – alkoholu, nebol takýto Tovar – alkohol predaný kupujúcemu – neplnoletej osobe, teda osobe mladšej ako 18 rokov.

5.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodávaný Tovar.

5.3 Predávajúci má právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo z technických, resp. iných objektívnych príčin nie je zabezpečiť dodanie Tovaru Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami. Dôvodom nedodania Tovaru môže byť, že sa už objednaný Tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tohto Tovaru a pod. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade uhradenia kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky v už zaplatenej výške vrátené v lehote 15 dní odo dňa stornovania Objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

5.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť:

5.4.1 za oneskorené dodanie objednaného Tovaru zavinené dopravcom,

5.4.2 za poškodenie zásielky dopravcom,

5.4.3 za prípadné nedodanie Tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

5.5 Kupujúci je povinný:

5.5.1 prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar osobne alebo inou na to splnomocnenou osobou,

5.5.2 zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru,

5.5.3 nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,

5.5.4 potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

5.6 Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v Potvrdení objednávky. 

5.7 Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s prepravou objednaného Tovaru, ak nie je uvedené inak. Kupujúci je tiež povinný uhradiť náklady spojené s prepravou objednaného Tovaru aj vtedy, ak sa Kupujúci rozhodne pre zmenu objednaného Tovaru a/alebo stornovanie Objednávky po jej expedícii Predávajúcim a/alebo neprevzatie Tovaru v dohodnutom čase na dohodnutom mieste.

5.8 Kupujúci, prípadne iná tretia osoba navštevujúca Portál (ďalej len ako „Tretia osoba“), sa zaväzuje Predávajúcemu, že:

5.8.1 sa nebude vydávať za inú osobu alebo entitu,

5.8.2 uvedie pravdivé údaje o svojom veku, a to najmä pri kúpe Tovaru – alkoholu. Ďalej tiež Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak ešte nedovŕšil vek 18 rokov, nie je oprávnený kúpiť od Kupujúceho Tovar – alkohol. Aby sa predišlo pochybnostiam, Kupujúci mladší ako 18 rokov nie je oprávnený odoslať Objednávku na kúpu Tovaru – alkoholu,

5.8.3 nebude na Portál vkladať vlastnú inzerciu, inzerciu tretej osoby, texty, ďalej prostredníctvom Portálu propagovať služby a pod.,

5.8.4 nebude sa pokúšať o neoprávnený prístup k iným počítačovým systémom prostredníctvom Portálu,

5.8.5 nebude sa pokúšať prostredníctvom Portálu získavať osobné údaje ostatných Objednávateľov, ďalej z Portálu sťahovať, písať, zobrazovať, publikovať, kopírovať, reprodukovať, upravovať, vytvárať odvodené diela a pod.

5.8.6 nebude sa pokúšať obmedzovať, prerušovať, preťažovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať Portál,

5.8.7 nebude Portál využívať v rozpore s účelom, na ktorý sa Portál obvykle používa,

5.8.8 nebude požívať Portál v rozpore so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, alebo dobrými mravmi,

5.8.9 nebude sa pokúšať o dešifrovanie, menenie, alebo rušenie obsahu Portálu,

5.8.10 nebude bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa publikovať, rozširovať alebo využívať údaje, obsah alebo materiály uvedené na Portáli,

5.8.11 nebude na Portáli umiestňovať erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.),

5.8.12 nebude na Portáli umiestňovať text, resp. iný materiál (obrázky, videá a pod.) nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie,

5.8.13 nebude na Portáli umiestňovať text, resp. iný materiál, ktorý by akýmkoľvek spôsobom zasahoval do osobnostných práv tretích osôb.

5.9 V prípade, ak Kupujúci, resp. Tretia osoba poruší ktorýkoľvek záväzok špecifikovaný v bode 5.8. týchto Obchodných podmienok, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu, resp. Tretej osobe kedykoľvek zamedziť prístup na Portál a tiež si Predávajúci vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek materiál, odkaz, komentár, alebo jeho časť, ktorý by bol v rozpore so záväzkom Kupujúceho, resp. Tretej osoby špecifikovaným v bode 5.8. týchto Obchodných podmienok.

5.10 Kupujúci, resp. Tretia osoba, získavajúci údaje na Portáli zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do Portálu, prípadne za škodu spôsobenú nevhodným využívaním Portálu. V týchto prípadoch táto osoba získavajúca údaje na Portáli zodpovedá aj za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk.

5.11 Predávajúci nezodpovedá za zníženie kvality alebo výpadky služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu spôsobené treťou stranou a tiež nezodpovedá za služby sprístupnené na Portáli, ktoré poskytujú tretie strany.

5.12 Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú akýmkoľvek prerušením služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu, znížením kvality týchto služieb v dôsledku poveternostných vplyvov. 

6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

6.1 Každý Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku s Predávajúcim do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Toto právo Spotrebiteľa a teda aj ustanovenie tohto bodu sa nedotýka predaja Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (t. j. potraviny alebo tovar, na ktorom je uvedený dátum spotreby ako „Spotrebujte do:“) alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. vákuovo balené potraviny alebo iný Tovar), kde v zmysle bodu 6.9. tohto článku Obchodných podmienok toto oprávnenie na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľovi nevzniká.

6.2 Kupujúci, ktorý si chce uplatniť svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 6.1. tohto článku Obchodných podmienok, je povinný kontaktovať Predávajúceho, a to informovaním Predávajúceho o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od Zmluvy zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie Kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto Obchodných podmienok a ktorý nájdete tu alebo akýmkoľvek iným oznámením, z ktorého bude zrejmá vôľa Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronickej správy alebo poštovej zásielky zaslanej na kontaktnú e-mailovú resp. korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.19. týchto Obchodných podmienok. V oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúci uvedie číslo objednávky, dátumu nákupu a číslo účtu, na ktoré mu má Predávajúci vrátiť zaplatenú cenu za Tovar. Kupujúci je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od Zmluvy odoslať Predávajúcemu do konca 14 dňovej lehoty.

6.3 Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa odseku 6.8. tohto článku Obchodných podmienok pred tým, ako mu je Tovar doručený.

6.4 Kupujúci je v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku Obchodných podmienok povinný zároveň vrátiť Predávajúcemu všetko, čo nadobudol na základe Zmluvy. V prípade, ak to už nie je dobre možné, napríklad z dôvodu, že Predávajúcim doručený Tovar je zničený, poškodený alebo použitý, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu peňažnú náhradu vo výške hodnoty, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ustanovení § 457 Občianskeho zákonníka a náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s opravou vráteného Tovaru a jeho prípadným uvedením od pôvodného stavu. Kupujúci je však vždy povinný uhradiť Predávajúcemu peňažné náhrady najviac vo výške rozdielu medzi cenou Tovaru a jeho hodnotou v čase uplatnenia práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

6.5 Kupujúcim vrátený Tovar musí byť vrátený kompletný tak ako ho prevzal so všetkými dokladmi, ktoré boli Kupujúcemu dodané, okrem prípadov opísaných v bode 6.3. tohto článku Obchodných podmienok.

6.6 Kupujúci je povinný vrátiť Tovar jeho zaslaním na kontaktnú adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v bode 1.19. týchto Obchodných podmienok.

6.7 Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa bodu 6.1. tohto článku Obchodných podmienok, je povinný podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku znášať všetky náklady na dopravu Tovaru späť Predávajúcemu a to aj v takom prípade, ak je predmetom vrátenia taký Tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.

6.8 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy podľa bodu 6.1. tohto článku Obchodných podmienok, najneskôr však do 14 dní odo dňa vrátenia Tovaru Predávajúcemu, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Kupujúci sa však môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby / vrátenia zaplatenej ceny Kupujúcemu, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.9 V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 6 písm. d) a e) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 6.1. tohto článku Obchodných podmienok v prípade, ak je predmetom Kúpnej zmluvy predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (t. j. potraviny alebo tovar, na ktorom je uvedený dátum spotreby ako „Spotrebujte do:“) alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. vákuovo balené potraviny alebo iný Tovar).

6.10 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho informovať emailom alebo telefonicky.

6.11 Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti v zmysle ustanovenia § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a to najmä o práve Spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu tiež potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že v prípade kúpy potravín, alebo tovaru, na ktorom je uvedený dátum spotreby ako „Spotrebujte do:“ nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. d) a e) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku predmetom Kúpnej zmluvy je tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, resp. tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. vákuovo balené potraviny alebo iný tovar).

7. Reklamačný poriadok

7.1. Predávajúci poskytuje na Tovary, ktoré ponúka v elektronickom obchode záruku za vady tovaru v trvaní 24 mesiacov, ak nie je ďalej v týchto Obchodných podmienkach ustanovené inak.

7.2. Záručná doba pri všetkých Tovaroch začína plynúť v deň prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručným listom je faktúra – doklad o zaplatení Tovaru, ktorý Predávajúci doručí Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy v Potvrdení objednávky alebo ktorý Predávajúci odovzdá Kupujúcemu pri prevzatí Tovaru a ktorý obsahuje všetky náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.3. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku. Predávajúci riadne informuje Kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie Tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Pri uplatnení práv zo záruky Tovaru (ďalej aj ako „reklamácia“) je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný Tovar na kontaktnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.19. týchto Obchodných podmienok ako poštovú zásielku alebo osobne. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný Tovar nepoškodený vrátane originálu faktúry alebo dokladu o zaplatení.

7.4. Kupujúci je oprávnený si uplatňovať práva z poskytnutej záruky iba v prípade, ak uhradil celkovú cenu Tovaru.

7.5 Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

7.5.1 Kupujúci spôsobil vadu Tovaru sám,

7.5.2 Kupujúci pred prevzatím Tovaru o vade Tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a na tento Tovar bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny Tovaru;

7.5.3 boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,

7.5.4 sa Tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

7.5.5 vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

7.5.6 boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
vzniknú na Tovare po uplynutí doby životnosti.

7.6. Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, je Kupujúci povinný uplatniť si u Predávajúceho najneskôr nasledujúci deň po ich kúpe (doručení), inak tieto práva zanikajú. (Tovary – čerstvé potraviny alebo potraviny, na ktorých je uvedený dátum „Spotrebujte do:“).

7.7. Pri tovaroch – potravinách, ktoré sú označené dátumom minimálnej trvanlivosti, sa záručná doba skončí uplynutím tejto lehoty minimálnej trvanlivosti. Kupujúci je povinný si u Predávajúceho uplatniť práva zo zodpovednosti za vady pri týchto Tovaroch najneskôr v posledný deň lehoty minimálnej trvanlivosti (Tovary-potraviny, na ktorých je vyznačený „Dátum minimálnej trvanlivosti:“).

7.8. Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti uplatnenia si reklamácie pri Potvrdení objednávky, doručením týchto Obchodných podmienok.

7.9. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.19. týchto Obchodných podmienok alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú Predávajúceho uvedenú v bode 1.19. týchto Obchodných podmienok.

7.10. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že Tovar má vady a uviesť aj pravdivý opis týchto vád, rozsah týchto vád, a čas, kedy sa vyskytli.

7.11. Po doručení reklamácie, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, je Kupujúci povinný doručiť Tovar, na ktorý si uplatňuje reklamáciu na kontaktnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.19. týchto Obchodných podmienok okrem prípadov, keď to vzhľadom na charakter poškodenia a vád Tovaru už nie je dobre možné alebo ak tieto Obchodné podmienky neustanovujú v konkrétnych prípadoch inak. V takom prípade je povinný umožniť poverenému zamestnancovi Predávajúceho uskutočniť obhliadku tovaru na mieste, kde sa Tovar nachádza.

7.12. Predávajúci po doručení reklamácie preverí, či bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. V prípade, ak bola reklamácia doručená, Predávajúci informuje Kupujúceho o prijatí reklamácie.

7.13. Predávajúci vybaví prijatú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej prijatí, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia uplatnenia reklamácie. Ak Predávajúci nevybaví prijatú reklamáciu v lehote stanovenej v prechádzajúcej vete tohto bodu obchodných podmienok, Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak tieto Obchodné podmienky neustanovujú inak. Pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto bodu tohto článku Obchodných podmienok je Kupujúci oprávnený využiť postup upravený v čl. 6. Obchodných podmienok a jednoznačne uviesť, že odstupuje z dôvodu uvedeného v tomto bode.

7.14. V prípade odstrániteľnej vady Tovaru má Kupujúci právo na to, aby bola táto vada odstránená riadne, včas a bezplatne. Kupujúci je oprávnený namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, ak tým nevzniknú Predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

7.15. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí neprimerané ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať tak, ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci má rovnaké práva aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vytknutie vady (rovnakej) alebo pre väčší počet vád (najmenej tri) Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady Tovaru, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

7.16. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie a o iných otázkach Kupujúceho poskytne Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Kupujúceho.

7.17. O výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho, bez zbytočného odkladu po ukončení reklamácie, prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu, pričom informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie.

7.18. Predávajúci spolu s informovaním o výsledku reklamácie doručí Kupujúcemu potvrdenie o výsledku reklamácie – reklamačný protokol. V reklamačnom protokole informuje Predávajúci Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, niektorým zo spôsobov upravených týmto Reklamačným poriadkom, t. j. nasledovným:

a) odovzdaním opraveného Tovaru, ak je to vzhľadom na povahu Tovaru možné,

b) výmenou Tovaru,

c) vrátením ceny Tovaru a ostatných nákladov,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, alebo

e) odôvodeným zamietnutím reklamácie.

7.19. V ostatných otázkach reklamácie Tovaru, ktoré nie sú upravené týmto článkom Obchodných podmienok, postupe Predávajúci podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.

7.20. Na uplatnenie reklamácie, rozsah poskytovanej záruky a na vybavenie reklamácie Kupujúceho v postavení Podnikateľa sa vzťahujú ustanovenia tohto článku Obchodných podmienok, ak nie je ďalej ustanovené inak.

7.21. Kupujúci v postavení Podnikateľa, má v prípade, ak bola dodaním vadného Tovaru porušená Kúpna zmluva podstatným spôsobom v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, tieto práva:

a) požadovať odstránenie vád Tovaru dodaním náhradného Tovaru alebo dodanie chýbajúceho Tovaru,

b) požadovať odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú opraviteľné,

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

d) odstúpiť od Zmluvy.

7.22. Kupujúci v postavení Podnikateľa má právo zvoliť medzi nárokmi uvedenými v bode 7.21. tohto článku Obchodných podmienok len v prípade, ak Predávajúcemu túto voľbu oznámi včas, v zaslanom oznámení o uplatnení si reklamácie Tovaru alebo bez zbytočného odkladu po doručení tohto oznámenia. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho, okrem prípadov upravených v § 436 ods. 2 Obchodného zákonníka.

7.23. V prípade, ak Kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, má nároky z vád Tovaru ako pri nepodstatnom porušení Kúpnej zmluvy

7.24. Ak je dodaním tovaru Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Kupujúci požadovať buď doplnenie chýbajúceho Tovaru, odstránenie vád Tovaru alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.25. Ostatné otázky týkajúce uplatnenia si záruky Kupujúcim – Podnikateľom, sa spravujú prednostne ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, ak tieto Obchodné podmienky neustanovujú inak a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.26 Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ako Predávajúci, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve uzatvorenej  medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

7.27 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie Orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Pri predaji Tovaru prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho a prevádzkovaní Portálu  prichádza k spracúvaniu osobných údajov Kupujúcich a ostatných návštevníkov webovej stránky Predávajúceho (ďalej ako „Dotknuté osoby“).

8.2 Predávajúci dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Predávajúci spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením.

8.3 Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim, ku ktorému dochádza prostredníctvom Portálu, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. Každý Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, napr. pri vybavovaní Objednávky, uplatnení reklamácie a pod.

9.2 Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Kupujúci, v postavení Spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

9.3 Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

9.4 Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Predávajúcim.

10. Osobitné ustanovenia pre Kupujúcich – podnikateľov

10.1. Na Zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa sa prednostne aplikujú ustanovenia tohto článku 10. Obchodných podmienok, následne ostatné ustanovenia týchto Obchodných podmienok, ak nie sú vylúčené z pôsobnosti Obchodného zákonníka.

10.2 Na Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa sa nevzťahujú ustanovenia článku 6. (Odstúpenie od Kúpnej zmluvy) a článku 9. (alternatívne riešenie sporov) týchto Obchodných podmienok.

10.3 Ustanovenia článku 7. (Reklamačný poriadok) týchto Obchodných podmienok sa vzťahujú na Kupujúcich v postavení Podnikateľov v rozsahu ustanovenom v bode 7.20. a nasl. týchto Obchodných podmienok.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Vzájomné vzťahy medzi všetkými osobami využívajúcimi Portál sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a ak ich Obchodné podmienky výslovne neupravujú sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.2 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na Portáli. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti Obchodných podmienok zverejnených pred ich zmenou a / alebo doplnením sa vzťahujú Obchodné podmienky zverejnené na Portáli v čase uzatvorenia Zmluvy.

11.3 Ak niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a/alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a/alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie dotýka Kúpnej zmluvy už uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.

11.4 V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto Obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.

11.5 Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a/alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, pandémia, legislatívne zmeny a podobne.

11.6 Dňom účinnosti nových Obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť predošlé Obchodné podmienky, s výnimkou situácií špecifikovaných v bode 11.2. tohto článku Obchodných podmienok.

11.7 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11.06.2024.